Na temelju članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17), Zakona o ustanovama i Statuta škole, Školski odbor Srednje škole Dental centar Marušić raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

Uvjeti: za ravnatelja/icu može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Ravnatelj/ica se imenuje na neodređeno.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

  1. dokaz o stručnoj spremi (diplomu – original ili ovjereni preslik),
  2. dokaz o radnom iskustvu u odgojno-obazovnom radu (potvrda škole i ovjerena preslika radne knjižice ili elektronički zapis o radno pravnom statusu),
  3. domovnicu,
  4. životopis,
  5. uvjerenje o nekažnjavanju.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama, prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17) dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo,odnosno uz prijavu priložiti svu potrebnu propisanu dokumentaciju dostupnu na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: Poveznica

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu: Srednja škola Dental centar Marušić, 21000 Split, Benkovačka 10 a, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja«.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

Comments are closed.