SREDNJA ŠKOLA DENTAL CENTAR MARUŠIĆ
BENKOVAČKA 10A
21000 SPLIT

KLASA: 602-03/19-10
URBROJ: 2181-163-19-62
Split, 23.12.2019.

MREŽNA STRANICA ŠKOLE

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14, 7/17, 68/18 i 98/19), Srednja škola Dental centar Marušić, Benkovačka 10A, raspisuje

NATJEČAJ
za prijem pripravnika

1. dentalni/a tehničar/ka  - 2 izvršitelja/ica pripravnik/ca,

– na određeno puno radno vrijeme, 1 godina

Sukladno odredbama Zakona o radu pripravnici su osobe koje se prvi put zapošljavaju u zanimanju za koje su se školovale.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu u kojoj treba navesti osobne podatke kandidata (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela te adresu elektroničke pošte) potrebno je priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),
  • dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili preslik domovnice),
  • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od mjesec dana od dana isteka roka za prijavu na natječaj (presliku)
  • elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda       za mirovinsko osiguranje, ne starije od mjesec dana od dana isteka roka za prijavu na natječaj (presliku)

Dokumentacija se dostavlja u preslici i ne vraća se kandidatima.

Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će dostaviti na uvid izvornike dokumenata ili ovjerene preslike.

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, pravovremenu i potpisanu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima te koja ispunjava uvjete iz natječaja.

Nepotpune, neuredne te nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Srednja škola Dental centar Marušić obrađuje osobne podatke kandidata prijavljenih na natječaj u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (EU) 2016/679 u svrhu popunjavanja radnog  mjesta za koje je raspisan javni natječaj.

Rok prijave na natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole.

Prijavu s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu Srednja škola Dental centar Marušić, Benkovačka 10a, 21000 Split, s naznakom „Za natječaj“.

 

Comments are closed.