SREDNJA ŠKOLA DENTAL CENTAR MARUŠIĆ
SPLIT, BENKOVAČKA 10A

KLASA:  602-03/20-10

URBROJ:  2181-163-20-69
Split, 27. kolovoza 2020.

Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine,  broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,  16/12., 86/12., 126/12., 94/13, 152/14., 7/17., 68/18, 98/19, 64/20)  Srednja škole Dental centar Marušić,  raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje pripravnika na određeno vrijeme – 12 mjeseci putem mjere za stjecanje prvog radnog iskustva – pripravništvo

- Pripravnik u računovodstvu (m/ž) završen studij ekonomije (VŠS ili VSS)- 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme (40 sati, na određeno vrijeme) – 12 mjeseci putem potpore za stjecanje prvog radnog iskustva – pripravništvo

Uvjeti:

- Na natječaj se mogu javiti osobe bez staža osiguranja, prijavljene u evidenciju nezaposlenih pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu potrebno je priložiti:

  • životopis s kontakt telefonom i adresom elektroničke pošte,
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
  • dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili preslik domovnice),
  • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja,
  • elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda       za mirovinsko osiguranje, ne starije od dana objave natječaja,
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz koje je razvidno da je kandidat evidentiran u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ne stariju od dana objave javnog natječaja.

Dokumentacija se dostavlja u preslici i ne vraća se kandidatima.

Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će dostaviti na uvid izvornike dokumenata ili ovjerene preslike.

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, pravovremenu i potpisanu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima te koja ispunjava uvjete iz natječaja.

Nepotpune, neuredne te nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Srednja škola Dental centar Marušić obrađuje osobne podatke kandidata prijavljenih na natječaj u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (EU) 2016/679 u svrhu popunjavanja radnog  mjesta za koje je raspisan javni natječaj.

Rok prijave na natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole.

Prijavu s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu Srednja škola Dental centar Marušić, Benkovačka 10a, 21000 Split, s naznakom „Za natječaj – pripravništvo“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem ostavljene adrese elektroničke pošte.

 

 

 

 

 


 

 

Comments are closed.