SREDNJA ŠKOLA DENTAL CENTAR MARUŠIĆ
SPLIT, BENKOVAČKA 10A

KLASA:  602-03/21-10

URBROJ:  2181-163-21-80
Split, 14. rujna 2021.

Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine,  broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,  16/12., 86/12., 126/12., 94/13, 152/14., 7/17., 68/18, 98/19, 64/20)  Srednja škole Dental centar Marušić,  raspisuje

NATJEČAJ
za  imenovanje ravnatelja/ice Škole

Ravnatelj/ica Srednje škole Dental centar Marušić (dalje: Škola) mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete u skladu s člankom 126. stavkom 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi:

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij;
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona.
2) uvjete propisane člankom 106. ovoga Zakona,
3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

4) minimalno jednu godinu radnog iskustva na mjestu ravnatelja/ice privatne zdravstvene škole

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet  godina.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti  sljedeću dokumentaciju:

  • životopis,
  • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
  • domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu,
  • dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno da je osoba oslobođena obveze polaganja,
  • dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO ne stariji od 30 dana od objave natječaja),
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju (ne starije od 30 dana).

Dokumentacija se dostavlja  u preslici i ne vraća kandidatima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam  dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet  dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Srednja škola Dental centar Marušić obrađuje osobne podatke kandidata prijavljenih na natječaj u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (EU) 2016/679 u svrhu popunjavanja radnog  mjesta za koje je raspisan javni natječaj.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Srednja škola Dental centar Marušić, Benkovačka 10a, 21 000 Split,  u zatvorenoj omotnici s naznakom „natječaj za ravnatelja/icu  – ne otvaraj“.

 

Comments are closed.