SREDNJA ŠKOLA DENTAL CENTAR MARUŠIĆ

SPLIT, BENKOVAČKA 10A

 

KLASA:  602-03/23-10

URBROJ:  2181-1-289-23-72

 

Split, 28. kolovoza 2023.

 

Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine,  broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,  16/12., 86/12., 126/12., 94/13, 152/14., 7/17., 68/18, 98/19, 64/20, 151/22)  Srednja škola Dental centar Marušić,  raspisuje

 

NATJEČAJ

za  imenovanje ravnatelja/ice škole

 

Ravnatelj/ica Srednje škole Dental centar Marušić (dalje: Škola) mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete u skladu s člankom 126. stavkom 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi:

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

a) sveučilišni diplomski studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) specijalistički diplomski stručni studij;

d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona.

 

2) uvjete propisane člankom 106. ovoga Zakona,

3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

4) minimalno jednu godinu radnog iskustva na mjestu ravnatelja privatne zdravstvene škole.

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet  godina.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti  sljedeću dokumentaciju:

  • životopis,
  • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
  • domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu,
  • dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno da je osoba oslobođena obveze polaganja,
  • dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO ne stariji od 30 dana od objave natječaja),
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju (ne starije od 30 dana).

 

Dokumentacija se dostavlja  u preslici i ne vraća kandidatima.

Srednja škola Dental centar Marušić obrađuje osobne podatke kandidata prijavljenih na natječaj u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (EU) 2016/679 u svrhu popunjavanja radnog  mjesta za koje je raspisan javni natječaj.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam  dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet  dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Srednja škola Dental centar Marušić, Benkovačka 10a, 21 000 Split,  u zatvorenoj omotnici s naznakom „natječaj za ravnatelja/icu  – ne otvaraj“.

 

Comments are closed.