SREDNJA ŠKOLA DENTAL CENTAR MARUŠIĆ

Benkovačka 10a

21000 Split

KLASA: 602-03/24-10

URBROJ: 2181-1-289-24-20

Split, 2. travnja 2024.

NATJEČAJ

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23), Srednja škola Dental centar Marušić, Benkovačka 10a, raspisuje natječaj:

Spremač / Spremačica –   1 izvršitelja/ica, SSS,   neodređeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno.

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

- životopis,

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

- domovnicu,

- uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci,

- elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda  za mirovinsko osiguranje, ne starije od 6 mjeseci.

Dokumentacija se dostavlja  u preslici i ne vraća kandidatima.

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, pravovremenu i potpisanu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima te koja ispunjava uvjete iz natječaja.

Nepotpune, neuredne te nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Srednja škola Dental centar Marušić obrađuje osobne podatke kandidata prijavljenih na natječaj u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (EU) 2016/679 u svrhu popunjavanja radnog  mjesta za koje je raspisan javni natječaj.

Rok prijave na natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole.

Prijavu s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu Srednja škola Dental centar Marušić, Benkovačka 10a, 21000 Split.

 

Comments are closed.