Plan i program

Program je namjenjen osobama sa završenim programima zdravstvenih škola koje su stekli neku od zdravstvenih kvalifikacija.

Takve osobe obrazovale bi se u šestomječenom školovanju kroz teoretski i praktični oblik nastave.

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

Program usavršavanja za poslove dentalni/a asistent/ica se provodi konzultativno-instruktivnim oblikom izvođenja nastave u ukupnom trajanju od 253 sati. Teorijski dio programa u trajanju od 170 sati izvodi se u učionici škole, a nastavne vježbe u trajanju 43 sata kao i praktična nastava u ordinaciji u iznosu 40 sati izvode se u stomatološkoj ordinaciji s kojom škola ima potpisan ugovor.

Rb. Nastavna cjelina Broj sati
T V PN Ukupno
SK IK
1. Stomatološka anatomija s gnatologijom 10 5 0 0 15
2. Morfologija zubi 6 2 2 0 10
3. Zdravstvena zaštita, prevencija i zaštita na radu u dentalnoj medicini 9 4 2 0 15
4. Dezinfekcija, sterilizacija i zbrinjavanje medicinskog otpada u dentalnoj medicini 7 3 0 0 10
5. Patološka stanja i dijagnostičko-terapijski postupci u dentalnoj medicini 12 6 0 0 18
6. Hitna stanja u dentalnoj medicini 6 2 2 0 10
7. Farmakologija u dentalnoj medicini 7 3 0 0 10
8. Radiologija u dentalnoj medicini 6 2 2 0 10
9. Komunikacijske vještine i timski rad 7 3 5 0 15
10. Etika zdravstvenih djelatnika 7 3 0 0 10
11. Kvaliteta u dentalnoj medicini 7 3 0 0 10
12. Administracija,dentalni računalni programi i zakonska regulativa u dentalnoj medicini 7 3 10 0 20
13. Asistiranje u dentalnoj medicini 14 6 20 0 40
14. Engleski jezik za dentalne asistente 14 6 0 0 20
15. Praktična nastava u ordinaciji dentalne medicine 0 0 0 40 40
UKUPNO 119 51 43 40 253
 

Comments are closed.