PROGRAM USAVRŠAVANJA

Dentalni tehničar – specijalist fiksne protetike

Plan i program:

Nastavni predmeti:

 1. LABORATORIJSKA FIKSNA PROTETIKA
 2. TEHNOLOGIJA ZUBOTEHNIČKOG MATERIJALA
 3. LABORATORIJSKA PROTETIKA – vježbe

1. LABORATORIJSKA FIKSNA PROTETIKA

Ukupan broj nastavnih sati: 35

I. SVRHA

Program predmeta Laboratorijska fiksna protetika izrađen je tako da polazike usavrši za praktičnu izradu svih fiksno-protetskih radova.
Cilj predmeta je stjecanje teoretskog znanja iz radnih modela, svih vrsta krunica, mostova, nadgradnji, inlaya i onlaya, pojma estetike, kao i uvođenje polaznika u kombinirane fiksno-mobilne radove.

II. PROGRAMSKA GRAĐA

NASTAVNA CJELINA NASTAVNA JEDINICA
ŽLICE I OTISCI U
FIKSNOJ PROTETICI
 • Vrste žlica
 • Vrste otisaka
 • Materijali za otiske
 • Izljevanje i čuvanje otisaka
RADNI MODELI U
FIKSNOJ PROTETICI
 • Materijali za izradu radnih modela
 • Sustav izrade radnih modela
 • Dowelov pin-sustav
 • Pindexov sustav
 • Sustav tray
 • Prijenos radnog modela u artikulator
KRUNICE
 • Definicija, zadatak, podjela, indikacije,
  kontraindikacije
 • Izrada krunica silikonskim voskom (Hot wax)
 • Ulaganje, eliminacija voska, ljevanje
 • Vrste krunica:
  - IMEDIJATNA AKRILATNA KRUNICA
  - CIRKON KRUNICA
  - KRUNICA NA KOLČIĆ
  - KERAMIČKA KRUNICA
  - TELESKOPSKA KRUNICA
  - BEZ METALNE KRUNICE – EMPRES
NADOGRADNJA
 • Metalna
 • Keramička
MOSTOVI
 • Dijelovi mosta
 • Oblik tijela mosta
 • Odnos sluznice i tijela mosta
 • Tijek izrade mosta
 • Vrste:
  - CIRKON (KAPICE, CUT BACK, PUNI CIRKON)
  - IMEDIJATNI AKRILATNI MOST
  - KERAMIČKI MOST (metalno keramički)
  - KERAMIČKE LJUSKICE
  - EMPRES – BEZMETALNI KERAMIČKI MOST
  - INLAY MOST
INLAY, ONLAY
 • Estetski:
  - SINTETSKI
  - KERAMIČK
ESTETIKA
 • Odabir boje, optički fenomeni, slaganje boj
POLIMERIZACIJA
 • Vrste polimerizacije u fiksnoj protetici
UVOD U KOMBINIRANE
(fiksno-mobilne) RADOVE
 • Vrste veza: ASC-veze, CEKA, DOLDER (prečke),
  TELESKOP KRUNE

2. TEHNOLOGIJA ZUBOTEHNIČKOG MATERIJALA

Ukupan broj nastavnih sati: 20

I. SVRHA

Pružiti polaznicima teoretska i praktična znanja iz pomoćnih i gradivnih materijala potrebnih za izvođenje raznih postupaka u izradi zubno-protetskih konstrukcija.
Educirati polaznike o karakteristikama suvremenih estetskih materijala.

II. PROGRAMSKA GRAĐA

NASTAVNA CJELINA NASTAVNA JEDINICA
VOSKOVI MASE
ZA ULAGANJE METALI
 • Vrste i osobine dentalnih voskova
 • Vrste
 • Legure zlata
 • Legure paladija-srebra
 • Cr-Co legure
 • Plemeniti čelici
ESTETSKI MATERIJALI
 • AKRILATI
 • CEROMERI
 • KERAMIKA
 • Vrste:
  - Neabrazivna
  - Abrazivna
  - Bezmetalna
APARATURA
 • Upoznavanje sa radom
  i održavanjem aparature
  u zubotehničkom laboratoriju

3. LABORATORIJSKA PROTETIKA – vježbe

Ukupan broj nastavnih sati: 300

I. SVRHA

Svrha predmeta LABORATORIJSKA PROTETIKA – VJEŽBE je osposobiti polaznike za izradu svih vrsta radnih modela u fiksnoj protetici, svih vrsta krunica i mostova, inlaya i onlaya, kao i uvod u kombinirane fiksno-mobilne radove, tj. upoznavanje sa različitim vrstama veza između fiksnog i mobilnog rada.
Zadaća programa je osposobiti polaznike za izradu suvremenih fiksnih radova najmodernijim materijalima i tehnikama.

II. PROGRAMSKA GRAĐA

NASTAVNA CJELINA NASTAVNA JEDINICA
KRUNICE
 • Izrada krunica u e.max Inline keramici
 • Izrada krunica u d.SIGN i EMPRESS KERAMICI
 • Izrada ljuskica u EMPRESS KERAMICI
MOSTOVI
 • Izrada mosta u d-SIGN KERAMICI, Inline i e.max Inline
 • INLAY MOST
NADOGRADNJA
 • Izrada metalne i keramičke nadogradnje
INLAY, ONLAY
 • Izrada keramičkih i targis inlaya i onlaya
UVOD U KOMBINIRANI RAD
 • Primjena ASC-veza, CEKA, DOLDER (prečka), TELESKOP KRUNA
 

Comments are closed.