Srednja škola Dental centar Marušić
Benkovačka 10a
21000 Split

KLASA: 602-03/18-10
URBROJ: 2181-163-18-3

Split, 13.09.2018. godine

 

Na temelju članaka 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18)  i članaka 29. i 31. Statuta Srednje škole Dental centar Marušić, Školski odbor Škole raspisuje

NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ice škole.

Ravnatelj/ica školske ustanove mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. završen studij odgovarajuće spreme za rad na radnom mjestu nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja/icu, a koji može biti:
  1. sveučilišni diplomski studij
  2. integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
  3. specijalistički diplomski stručni studij.
 2. da nije pravomoćno osuđen/a za kaznena djela ili protiv koje nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak zbog počinjenja kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
 3. najmanje osam godina staža osiguranja u školskim i drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnima za obrazovanje, od čega najmanje pet godina u odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Ravnatelj/ica se imenuje na pet godina.

Na ovom natječaju se ravnopravno mogu natjecati osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 • životopis;
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi;
 • domovnicu
 • dokaz o stažu osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje od najmanje osam godina, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama. (sukladno zakonskim odredbama; potvrda ili elektronički zapis HZMO-a i potvrda školske ustanove o vrsti i trajanju poslova)
 • dokaz o položenome stručnom ispitu odnosno da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita
 • dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana)
 • preslik osobne iskaznice
 • program rada za mandatno razdoblje.

Dodatne kompetencije koje se vrednuju su poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.

Prednost pri zapošljavanju imaju kandidati sa radnim iskustvom od minimalno pet godina na mjestu ravnatelja privatne zdravstvene škole.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.

Natječaj je objavljen u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na mrežnim stranicama Srednje škole Dental centar Marušić.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta kandidati trebaju dostaviti na adresu: Srednja škola Dental centar Marušić, Benkovačka 10a, 21000 Split, s naznakom: »Prijava za natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj«.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

Srednja škola Dental centar Marušić

 

Comments are closed.