SREDNJA ŠKOLA DENTAL CENTAR MARUŠIĆ

Benkovačka 10a
21000 Split
KLASA: 602-03/18-10
URBROJ: 2181-163-18-22
Split, 21.12.2018. godine

 

MREŽNA STRANICA ŠKOLE

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14, 7/17, 68/18), Srednja škola Dental centar Marušić, Benkovačka 10a, raspisuje

 

NATJEČAJ
za radno mjesto nastavnika za izvođenje sljedećih nastavnih predmeta

 

  • Fizike, Matematike i Elektronike
    1 izvršitelja/ica ,  neodređeno nepuno radno vrijeme (19 sati tjedno)

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14, 7/17, 68/18).

Uz potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
  • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice),
  • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 3 mjeseci,
  • elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda       za mirovinsko osiguranje.

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, pravovremenu i potpisanu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima te koja ispunjava uvjete iz natječaja.

Nepotpune, neuredne te nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su  se prilikom prijave pozvati na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti.

Kandidat koji pravo prednosti ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. st.1. navedenog zakona koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok prijave na natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole.

Prijavu s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu Srednja škola Dental centar Marušić, Benkovačka 10a, 21000 Split.

v.d. Ravnateljica
Gordana Radnić

 

Comments are closed.