SREDNJA ŠKOLA DENTAL CENTAR MARUŠIĆ
SPLIT, BENKOVAČKA 10A

KLASA:  602-03/18-10

URBROJ:  2181-163-19-35
Split, 26.8.2019.

Na temelju članka 126. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine,  broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,  16/12., 86/12., 126/12., 94/13, 152/14., 7/17. i 68/18.) Školski odbor Srednje škole Dental centar Marušić,  raspisuje

NATJEČAJ
za  imenovanje ravnatelja/ice Škole

Ravnatelj/ica Srednje škole Dental centar Marušić (dalje: Škola) mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete:

 1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u Školi, a koji može biti:
  1. sveučilišni diplomski studij ili
  2. integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
  3. specijalistički diplomski stručni studij,
  4. položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika,  osim u slučaju iz članka 157.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (dalje: Zakon o odgoju).
 2. uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju
 3. najmanje 8 godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje 5 godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet  godina.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti  sljedeću dokumentaciju:

 • životopis,
 • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno da je osoba oslobođena obveze polaganja,
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO ne stariji od 30 dana od objave natječaja),
 • potvrda osnovne i/ili srednje škole o vrsti i trajanju poslova,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju (ne starije od 30 dana).

Dokumentacija se dostavlja  u preslici i ne vraća kandidatima.

Prednost pri zapošljavanju imaju kandidati sa radnim iskustvom od minimalno pet godina na mjestu ravnatelja privatne zdravstvene škole.

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju po posebnim propisima, moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanja.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 121/17.), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,  priložiti i  dokaze propisane člankom  103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva (link), a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl. 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj: 82/08. i 69/17.).

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam  dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet  dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Srednja škola Dental centar Marušić, Benkovačka 10a, 21 000 Split,  u zatvorenoj omotnici s naznakom „natječaj za ravnatelja/icu  – ne otvaraj“.

 

Predsjednica Školskog odbora
Arnela Kragić, dipl.oec.

 

Comments are closed.